Računovodstvo

Storitve: RAČUNOVODSTVO IN OBDELAVA PODATKOV

Ekipa naših sodelavcev ima dolgoletne izkušnje v računovodstvu in informatiki. Prizadevamo si za odlične storitve, za zanesljivost in strokovnost. Prednosti naših računovodskih storitev so:

favicon kakovostna, zanesljiva in hitra izvedba dogovorjenih nalog za ugodno ceno;

favicon spletni dostop do podatkov za odločanje oziroma ključnih kazalnikov poslovanja;

favicon celovite računovodske in knjigovodske storitve z možnostjo brezpapirnega poslovanja;

favicon spletni dostop do računov, potnih nalogov in drugih elementov knjigovodstva po dogovoru;

favicon svetovanje glede programske obdelave podatkov in druge računalniške storitve.

Cena svetovalne ure računovodje je 40 €, za pogodbene stranke pa 30 € (DDV ni vključen, nismo zavezanci za DDV).

Kontaktirajte nas za ponudbo …

Kodeks Zbornice računovodskih servisov, ki ga upoštevamo, temelji na mednarodnem kodeksu etike računovodskega strokovnjaka (Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov IFAC) in predstavlja standard ravnanja računovodskih strokovnjakov. Povzemamo ga v naslednjih štirih stavkih:

Neoporečnost: poštenost, odkritost, nepristranskost pri svojem delu.
Kakovost: visok nivo opravljanja strokovnih storitev, z upoštevanjem strokovnih standardov in najnovejšega razvoja zakonodaje in tehnologije.
Usposobljenost: primerna izobrazba in nenehno nadaljnje izobraževanje vseh sodelavcev.
Zaupnost zagotavljanje zaupnosti informacij, ki jih pridobimo o naročniku in njegovem poslovanju (tudi v primeru prekinitve poslovnega sodelovanja z naročnikom).

Podrobnejši izvleček naših pravil iz kodeksa:

Računovodski servis ima obveznost, da spoštuje veljavne zakone in predpise in se izogiba vsakršnim dejanjem, ki lahko škodujejo ugledu poklica. To vključuje dejanja, o katerih bi razumna in obveščena tretja oseba, ki pozna vse ustrezne informacije, menila, da bi negativno vplivala na ugled tega poklica.

Vodja servisa in zaposleni v računovodskem servisu morajo izvajati svojo dejavnost profesionalno in v skladu z vsemi predpisanimi standardi in etiko. Vsi zaposleni v računovodskem servisu si morajo prizadevati, da s svojim ravnanjem ne bodo škodovali ugledu računovodske stroke.

Računovodski servis ne sme sodelovati ali biti kako drugače udeležen pri poročilih, izkazih ali drugih informacijah, če je vodja ali kdorkoli od zaposlenih prepričan, da informacija vsebuje napačne ali zavajajoče ugotovitve.

Računovodski servis je dolžan ugotavljati in obveščati pristojne organe o strokovnih pomanjkljivostih ali drugih ovirah, ki onemogočajo opravljanje dejavnosti.

Kot člani Zbornice računovodskih servisov so računovodski servisi dolžni, da komentirajo, opozarjajo in sporočajo kakršnekoli nepravilnosti ali anomalije na trgu računovodskih servisov. Kot člani imajo tudi možnosti in dolžnost, da predlagajo Zbornici računovodskih servisov nove in učinkovitejše metode dela.

Računovodski servis pri oglaševanju in trženju svojih storitev ne sme uporabljati sredstev, ki škodijo ugledu stroke, prav tako pa ne sme zmanjševati vrednosti in ugleda drugih računovodskih servisov. Računovodski servis se mora pri vseh trženjskih aktivnostih in nastopanja na tržišču zavzemati za povečevanja skupnega ugleda stroke in ne sme objavljati zavajajočih informacij vezanih na svojo lastno strokovnost in znanje.

Od računovodskih servisov se pričakuje tvorno sodelovanje z namenom dvigovanja ugleda stroke ter ohranjanja dobrega imena stroke.

Računovodski servis pri strankah ne bo vzbujal slabega občutka ali občutka nesposobnosti drugega servisa pri morebitni menjavi servisov.

Računovodski servis bo v okviru svojih najboljših zmožnosti sodeloval z bodočim računovodskim servisov v primeru, da se naročnik odloči za menjavo.

Od računovodskega servisa se pričakuje, da bo v lokalnem okolju predstavljal zaupanja vrednega sogovornika in bo, v okviru svojih možnosti, doprinesel k razvoju lokalne skupnosti.

Računovodski servis je dolžan pred sklenitvijo pogodbenega razmerja z novim naročnikom predhodno preveriti, iz kakšnih razlogov se je naročnik odločil za ta računovodski servis. To velja tako v primeru, ko naročnik začenja poslovati, kot tudi v primeru menjave računovodskega servisa.

Računovodski servis je dolžan pred sklenitvijo pogodbenega razmerja z novim naročnikom pridobiti vse potrebne informacije o lastništvu naročnika. K temu ga zavezuje tako veljavna zakonodaja, kot tudi postopek za ugotavljanje potencialnih nevarnosti oz. ovir pri poslovanju.

V primeru navzkrižja tujih interesov je računovodski servis dolžan naročnika na to opozoriti in hkrati tudi predlagati rešitve.

Računovodski servis mora zagotoviti natančne in pravočasne računovodske podatke in računovodska poročila in izdelovati nepristranske računovodske informacije in računovodska poročila za potrebe poročanja.

Računovodski servis mora skrbeti za pravičnost in ne sme dovoliti, da bi predsodki ali pristranskost, nasprotje interesov ali drugi vplivi drugih ogrozili strokovno obravnavanje naročnikov storitev.

Računovodski servis mora v okviru lastnih zmožnosti skrbeti za doseganje najvišjega nivoja opravljanja strokovnih storitev, kar pomeni, da mora skrbeti, da so storitve zasnovane v skladu s spremembami zakonodaje in razvojem tehnike.

V primeru, da vodja računovodskega servisa presodi, da pričakovanja naročnika presegajo njegovo znanje ali pooblastila, oziroma da za zahtevano storitev računovodski servis ni sposoben kakovostno opraviti brez pomoči zunanjih strokovnjakov, mora o tem naročnika seznaniti ter predlagati ustrezno rešitev.

Računovodski servis mora zagotavljati zaupnost informacij, ki jih računovodski servis pridobi od naročnika, ali ugotovitev, ki nastanejo kot posledica opravljanja storitev. Teh informacij in ugotovitev ne sme uporabiti ali razkriti brez pravega in posebnega pooblastila oziroma brez pravne ali poklicne pravice ali dolžnosti po razkritju. Zaupnost mora ohraniti tudi v primeru prekinitve poslovnega sodelovanja z naročnikom.

Kjer je to ustrezno, mora računovodski servis opozoriti naročnika na omejitve, neločljivo povezane s temi storitvami, da se izogne napačni razlagi izraženega mnenja kot zatrjevanja dejstev.

Računovodski servis je pri sestavljanju cene za opravljanje svojih storitev dolžan upoštevati etične norme in razmerja v lokalnem okolju. Pri tem mu je lahko v pomoč tudi Tarifa Zbornice računovodskih servisov in sicer kot orodje z naborom storitev, ki jih računovodski servisi opravljajo.

V kolikor je zaposleni pri opravljanju kršil določbe kodeksa, velja, da je kodeks kršil računovodski servis. Računovodski servis je naročniku neposredno odgovoren za spoštovanje določil tega kodeksa. Morebitne škodne primere bo računovodski servis v nadaljevanju urejal interno s svojimi zaposlenimi.

Vodja servisa mora zagotavljati primerno raven strokovnega znanja pri izvajanju vseh sestavin računovodstva. Za doseganje primerne kakovosti opravljenih storitev mora računovodski servis skrbeti za nenehno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih ne glede na obliko zaposlitve ali sodelovanja.

Računovodski servis mora skrbeti, da so vsi zaposleni odkriti, pošteni ter resnicoljubni pri opravljanju poklica in poslovnih odnosih.

Računovodski servis mora skrbeti, da so vsi zaposleni seznanjeni z vsemi strokovnimi in poklicnimi standardi ter mora zagotavljati njihovo upoštevanje pri izvajanju storitev.

Zaposleni v računovodskem servisu morajo opravljati svoje naloge vestno, kjer upoštevamo dejstvo, da vestnost vključuje odgovornost, delovati v skladu z zahtevami zaupanih nalog, torej skrbno, temeljito in pravočasno.

Kontaktirajte nas za ponudbo …